2016

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец јануари 2016 год.

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец февруари 2016 год.

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец март 2016 год.

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец април 2016 год.

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец мај 2016 год.

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец јуни 2016 год.

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец јули 2016 год.

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец август 2016 год.

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец септември 2016 год.

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец октомври 2016 год.

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец ноември 2016 год.

Месечен извештај за квалитет на воздух за месец декември 2016 год.