Други извештаи

Компаративна анализа за акциза на мазут и петрол кокс

Извештај за квалитет на воздухот во Европа 2012

Извештај за квалитет на воздухот во Европа 2011

2013: Година на воздухот

Преглед на ЕУ политиката за воздух

Прегледна доказите за здравствените аспекти на загадувањето на воздухот

Извештај од кампањата за PAH и тешки метали во Скопје и Тетово