Годишен извештај

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2015 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2014 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2013 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2012 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2011 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2010 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2009 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2008 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2007 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2006 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2005 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2004 год.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина за 2003 год.