Дневен извештај

Според податоците од извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиентниот воздух од Државниот Автоматски Мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух (ДАМСКАВ) кои пристигнуваат во Македонскиот информативен центар за животна средина при МЖСПП, за ден 23.03.2017 година утврдена e следната состојба:

  • Податоците за среднодневните концентрации на СУЛФУР ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за часовните концентрации на АЗОТ ДИОКСИД се во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Податоците за среднодневните концентрации на СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ СО ДИМЕНЗИЈА ДО 10 МИКРОМЕТРИ се над рамките на граничната вредност на мерните места Кичево, Куманово, Миладиновци, Гази Баба, Центар, Карпош, Ректорат и Кавадарци. Среднодневната концентрација од овие мерни места е дадена во Табела број 1.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ЈАГЛЕРОД е во рамките на граничната вредност на сите мерни места во државата.
  • Максималната дневна осумчасовна средна концентрација на ОЗОН е над рамките на граничната вредност на мерното место Лазарополе. Максималната дневна осумчасовна средна вредност од ова мерно место е дадена во Табела број 2.

Табела бр. 1 Надминувања на среднодневната гранична вредност за PM10 [50 µg/m3] за ден 23.03.2017 година

        АМС

Датум

Кичево

[µg/m3]

Куманово

[µg/m3]

Миладиновци

[µg/m3]

Гази Баба

[µg/m3]

Центар

[µg/m3]

Карпош

[µg/m3]

Ректорат

[µg/m3]

Кавадарци

[µg/m3]

23.03.2017

60.18

82.30

59.73

53.31

54.25

63.07

58.85

79.37

Табела бр. 2 Надминувања на максималната дневна осумчасовна средна вредност за О3 [120 µg/m3] за ден 23.03.2017 година

        АМС

Датум

Лазарополе

[µg/m3]

23.03.2017

134

Прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10 (5 последователни дена со среднодневни концентрации над 50 µg/m3) е надминат на мерното место Куманово.