Извештаи од емисии

Финален извештај CLRTAP проект

Идентификација на извори на тешки метали

Извештај од мерење на тешки метали

Прв национален извештај за климатски промени

Втор национален извештај за климатски промени

Информативен извештај за инвентарот-2004

Информативен извештај за инвентарот-2008

Информативен извештај за инвентарот-2010

Информативен извештај за инвентарот-2016